Bra digitala verktyg för er inom virkesindustrin

Ett modernt skogsbruk använder sig av digitala verktyg genom hela produktionscykeln. Det vill säga hela vägen från planeringen av skogsbeståndet in till färdig timmerprodukt från sågverken. Med dessa digitala verktyg kan man öka effektiviteten i skogsbruket och få både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Sverige är ett land med stora bestånd av högkvalitativt timmer. Detta kräver noggrann omvårdnad för att kunna upprätthålla balansen mellan uttag av timmer och bibehålla de miljöeffekter skogen ger oss.

Digitaliseringen ger timmerindustrin möjlighet att utveckla verktyg som hjälper till med dessa avvägningar. I dag kan man exempelvis med hjälp av laserteknik avbilda skogsbeståndet träd för träd. Den digital informationen är till och med så detaljerad att man kan följa ett enskilt träd genom hela processen från avverkning till timmer.

När timret kommer till sågverket och förädlas är säkerställande av kvaliteten på timmerprodukterna viktig. Att kunna utföra mätningar redan på produktionslinan är en enorm fördel, och att sedan kunna dokumentera kvaliteten snabbt och effektivt ökar produktionskapaciteten.

När man säljer det sågade timret som exempelvis konstruktionstimmer finns flera olika standarder som måste uppfyllas. Dessa anger gränsvärden för timrets vanligaste parametrar så som densitet, fuktmängd, hållfasthet för att nämna några. Dynalyse är ett svenskt företag som tillhandahåller produktionsanpassade, innovativa digitala verktyg för att göra just det.